Villkor för DHL SERVICE POINT

DHL SERVICE POINT är DHL:s pakettjänst för privatpersoner. Våra cirka 1 300 ombud hittar du över hela landet på platser som du besöker varje dag; affären runt hörnet, din närmaste bensinstation eller kiosk.
Du kan enkelt skicka paket inom Sverige hos alla ombud och även till utlandet hos ut utvalda ombud.


DHL:s Allmänna uppdragsvillkor

Dessa allmänna bestämmelser gäller för att skicka paket med DHL från eller inom Sverige:
DHL:s Allmänna uppdragsvillkor (pdf)

För försändelser som skickas via en SERVICE POINT i Sverige gäller även nedanstående

Godsinnehåll och förbud

Avsändaren är skyldig att säkerställa att försändelsen inte har innehåll som strider mot bestämmelserna i denna punkt. DHL ansvarar inte för försändelser med innehåll som strider mot denna punkt. Avsändaren ska ersätta DHL för all skada som uppkommer av att avsändaren bryter mot de angivna bestämmelserna.DHL tillåter inte att dessa typer av varor och godsslag skickas:

 • Levande eller döda djur och insekter
 • Guld, silver, värdefulla smycken* och klockor
 • Ädelmetaller, ädelstenar, industridiamanter
 • Valutor, Kontanta medel, mynt, sedlar, värdepapper, pass,andra omsättningsbara dokument eller giltiga värdehandlingar
 • Kredit- eller bankkort
 • Vapen, vapendelar och ammunition
 • Alkoholhaltiga drycker och tobak
 • Narkotika, droger, tobak eller mediciner
 • Mänskliga kvarlevor inklusive aska
 • Levande växter, färskvaror
 • Ovärderliga föremål, antikviteter, konst, samlarobjekt
 • Pornografiskt material
 • Piratkopior och förfalskningar
 • Illegala varor såsom elfenben, päls och utrotningshotade djurprodukter
 • Farligt gods enligt IATA och ADR*
* undantag finns. Vänligen kontakta vår kundservice.

 

Tänk på att du som avsändare alltid är ansvarig och måste vara säker på att du inte skickar något som strider mot några lagar eller bestämmelser. DHL ansvarar inte för paket med förbjudet innehåll.
Även annat gods kan vara förbjudet att skicka. Har du frågor angående gods du ska skicka, kontakta vår kundservice.
DHL äger rätt att öppna och undersöka försändelsen utan föregående meddelande till avsändaren, i enlighet med företagets allmänna bestämmelser. DHL beslutar ifall godset kan transporteras säkert och legalt.

Farligt gods

DHL:s SERVICE POINT får inte användas för transport av så kallat farligt gods inkl undantagen mängd. Definition av farligt gods finns på www.msbmyndigheten.se

DHL:s ansvar

DHL är ansvarig för paketet under transporten mellan DHL SERVICE POINTS för inrikespaket och hem till mottagaren för utrikespaket.
DHL ansvarar för transporten i enlighet med Lag om inrikes vägtransport (SFS 1974:610). Utöver detta tar DHL även ansvaret vid godsskador till följd av trafikolycka, brand eller stöld.
Ansvaret är beloppsbegränsat till varans värde vid tiden och platsen för DHL:s omhändertagande av försändelsen. För närvarande är ersättningsnivån högst 500 kr/kg bruttovikt för inrikespaket. Vid totalskada/förlust eller dröjsmål ersätts även betald frakt för uppdraget.
DHL ansvarar inte för affektionsvärde, eller för begagnade varors funktionalitet, eller för indirekta skador.

Kundens ansvar

Kunden är ansvarig för att gods och adressuppgifter är korrekta och tydliga, att godset är rätt förpackat i transportförpackningen och att avsänt gods inte omfattas av undantagen (se Godsinnehåll och förbud). Kunden är ansvarig för paketet fram tills dess att det lämnas in på DHL SERVICE POINT och efter att det har hämtats ut.

Förfoganderätt

Avsändaren innehar förfoganderätten under transporten fram till att mottagaren kvitterat och avhämtat försändelsen.

Reklamationsfrist – Ersättningsberättigad

Synlig skada vid utlämning

Upptäcks skada på gods vid utlämningen ska Kunden reklamera till utlämnande DHL SERVICE POINT genom att på kvittensdelen ange skadans omfattning. Detta ska bestyrkas av DHL SERVICE POINTS personal.
Kunden är sedan skyldig att anmäla skada på vårt skadeanmälningsformulär.
Kontakta Kundservice på 0771-345 345 och uppge sändningsnumret så hjälper vi dig.

Dold skada

Upptäcks skada i senare skede ska denna reklameras till DHL på vårt skadeanmälningsformulär snarast, dock senast 7 dagar efter att godset kvitterades.
För sen reklamation kan innebära att Kunden inte erhåller ersättning.
Avsändaren är ersättningsberättigad vid reklamation där DHL bär ansvar. Avsändaren kan genom skriftlig fullmakt överlåta denna rätt till mottagaren.

Krav mot DHL – Preskription

Reklamation med styrkt ersättningsanspråk ska översändas till DHL (DHL Freight (Sweden) AB, Claims, 126 86 STOCKHOLM ) senast 1 år från avsändningsdagen av försändelsen om inte annat följer av Lag om inrikes vägtransport.

Panträtt

Avhämtas inte paketet av avsändaren vid retur trots begäran äger DHL rätt att på betryggande sätt försälja innehållet för kostnadstäckning av frakt, lagerhyra och försäljnings- alternativt destruktionskostnader. Eventuellt överskott redovisas till avsändaren under dennes senast kända adress.

Tvist

Tvist löses i första hand genom förhandling mellan den ersättningsberättigade och DHL och i annat fall via ARN (Allmänna Reklamationsnämnden) alternativt domstol där den ersättningsberättigade har sin hemvist.

Transportförpackning och kostnad

DHL tillhandahåller utan kostnad en hanteringsanpassad yttre transportförpackning från 0,5 kg upp till 20 kg. Varje transportförpackning fraktberäknas som ett enhetspris oavsett avstånd. Andra förpackningar än de som är framtagna för DHL SERVICE POINT får inte användas. Transportförpackningen får högst innehålla angiven maxvikt.

Betalningen sker vid inlämningstillfället hos ett ombud för DHL SERVICE POINT.

Förpackningsråd

För att skydda godset inuti den yttre transportförpackningen rekommenderar DHL stötdämpande material, till exempel bubbelplast eller wellpapp. Vätskor ska förpackas, med för vätskan, tillräckligt absorberande material.
Läs våra paketeringstips.

Registrering av paket

För att skicka paket inom Sverige och inom EU med DHL Paket EU ska förregistrering ske på www.dhlservicepoint.se genom att ange adressuppgifter, telefonnummer samt e-post för avsändare och mottagare. När kunden godkänner villkoren för transporten genereras ett sändningsnummer. Sändningsnumret ska uppges vid inlämningen av transportförpackningen. Registreringsuppgifterna är giltiga i 30 kalenderdagar.

För att skicka internationella försändelser gå till  www.dhlexpresseasy.se

Närmaste DHL SERVICE POINT-ombud hittar kunden med hjälp av sökfunktionen Hitta DHL SERVICE POINT

Inlämning

Vid inlämning får kunden

 • kvitto på inlämnad försändelse och för fraktbetalningen där sändningsnummer ingår.
 • i tillämpliga fall, kopia på tullfaktura.
Ombudet skriver ut ett fraktdokument som används som adressetikett på försändelsen, samt, i tillämpliga fall, en tullfaktura.

 

Leveranstider

Inrikessändningar når normalt mottagarens SERVICE POINT nästa vardag efter godsets inlämnande. Vissa orter kan dröja ytterligare en eller två vardagar beroende på var godset skickas från samt på var mottagarens SERVICE POINT ligger.
För mer detaljerade leveranstider se Tidtabell

För sändningar med DHL Paket EU beror leveranstiden på mottagande land. Leveranstider till respektive land hittar du här  Leveranstider  (pdf)

Avisering

För inrikessändningar får mottagaren en avisering antingen via sms eller e-post när godset ankommit till DHL:s SERVICE POINT. För utrikesförsändelser sker leverans direkt hem till mottagaren

Godsspårning

Inrikespaket kan spåras med hjälp av sändningsnummer via ”Spåra paket”.
Utrikespaket kan spåras via  www.dhlexpresseasy.se.

Liggtid och returer

Avhämtas inte inrikespaket inom 14 kalenderdagar efter avisering returneras sändningen till DHL:s närmaste terminal och avsändaren kontaktas med begäran om nya instruktioner. Avsändaren ansvarar för eventuella retur- eller vidaretransporter och kostnader.